Press kit

Základní údaje o společnosti Vodárna Zlín a.s.

Od 1. 7. 2022 bylo zahájeno provozování vodárenské infrastruktury na Zlínsku novou provozní společností Vodárna Zlín a.s. (www.vodarnazlin.cz), která k tomuto datu nabyla od společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. část jejího obchodního závodu sloužící k provozování vodovodů a kanalizací na Zlínsku.

Společnost Vodárna Zlín a.s. působící ve zlínském regionu, provozuje celkem 7 úpraven vod, 104 vodojemů,13 čistíren odpadních vod a zajišťuje servis pro 1 129 km vodovodních a 765 km odpadních sítí. Pro kontakt se zákazníky slouží 2 zákaznická centra ve Zlíně a Slavičíně. Nonstop mohou zákazníci využívat zákaznickou linku 705 696 696.

Společnost provozuje služby v oblasti pitných vod pro 173 289 obyvatel a v oblasti odkanalizování odpadních vod pro 146 973 obyvatel, v celém regionu svého působení. Společnost se snaží hledat způsoby, jak zvýšit efektivitu práce a své úsilí zaměřuje na zlepšování výkonů ve všech oblastech, aby byla synonymem pokroku a vyspělosti, a to nejen v oblasti inovací a zlepšování technologií, ale i vůči svým zákazníkům.

Společnost Vodárna Zlín a.s. má zaveden a certifikován integrovaný systém managementu a je certifikována podle mezinárodních norem ISO 14001 (EMS), 9001 (QMS), 50001 (EnMS), 45001 (BOZP) a 37001 (AbMS). 

Společnost Vodárna Zlín a.s. se řídí Etickým kodexem, morálními a etickými standardy a Protikorupčním etickým kodexem, jehož cílem je naplňovat snahu společnosti o bezvýhradné vyloučení veškerých forem korupce a nekalého či podobného jednání, dodržování předpisů a nejlepších postupů této oblasti.

Nová transformace vodárenství, která proběhla ve vzájemné shodě všech zainteresovaných stran, znamená výrazné posílení role nejen společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., ale také měst a obcí na Zlínsku. Výsledkem tohoto procesu je provozní model, který získal podporu naprosté většiny měst a obcí v regionu včetně statutárního města Zlín.