Cena vody

Cena vody zahrnuje:
• Vodné - veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí pitné vody
• Stočné - veškeré náklady spojené s odváděním a čištěním odpadních vod
Cena je jednotná jak pro domácnosti, tak i pro ostatní odběratele

Cenovým regulačním orgánem v oblasti vodního hospodářství je Ministerstvo financí, které uplatňuje formu tzv. věcného usměrňování cen. Stanovuje závazná pravidla pro tvorbu a sjednávání cen.

Do takto regulované ceny lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň podle zvláštních právních předpisů. Tato regulace je stanovena rozhodnutím (výměrem) a je spolu s podrobnostmi o tom, jaké reálně vzniklé náklady naopak vůbec nelze zahrnout do ceny (např. penále, pokuty, reklama atp.), popsána v každoročně aktualizovaném výměru, zveřejněném Ministerstvem financí ČR v Cenovém věstníku.

Výše plateb za vodné a stočné tak není běžnou tržní cenou, její výše se vždy odvíjí od pravidel regulace a provozovatelé vodovodů a kanalizací (bez ohledu na způsob vlastnictví soukromé/municipální) mají stanovena jasná pravidla, jaké nákladové položky mohou do těchto cen zahrnout a jaké nikoliv. Je tedy mylná představa, že provozovatel si může sám zcela libovolně určit cenu vodného a stočného.

Sklenice vody

Cena vodného a stočného 2023