Co nepatří do kanalizace

Kanalizace je určena výhradně k odvádění odpadních vod.

Nezodpovědnost některých domácností i firem způsobuje při odvádění a čištění odpadních vod nemalé problémy. Co do kanalizace nepatří, je určeno zákonem. Kanalizační řád je schvalován rozhodnutím vodoprávního úřadu dle ustanovení §14 „Zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu“, ve znění prováděcích předpisů a stanovuje mimo jiné nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod a další podmínky pro vypouštění odpadních vod do stokové sítě.

Rozhodně se do kanalizace nesmí dostat biologický odpad (zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů), tuky (fritovací a motorové oleje), veškeré hygienické potřeby, chemikálie a léky. Všechny tyto věci ohrožují samotné fungování kanalizačního systému a čistíren odpadních vod. Zbytky potravin v kanalizaci podporují život různých živočichů. Odpad z kuchyňských drtičů zanáší kanalizaci usazenými pevnými látkami, na které se váží zejména tuky, což může mít za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až po jejich úplné ucpání. Plastové části z hygienických potřeb, které nepodléhají rozkladu, zase mohou zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod. Čerpadlům také vadí vhazování vláknitých materiálů do kanalizace (kousky vaty, hadry apod.). Ty se pak namotávají na oběžná kola čerpadel a způsobují jejich ucpávání, případně se dostávají mezi oběžné kolo a hydraulickou skříň s následkem poškození ucpávky, zatečením do rotoru a zničení pohonného elektromotoru. Provoz čistírny odpadních vod může také výrazně zkomplikovat řada chemických a nebezpečných látek, z nichž některé jsou vysoce jedovaté a výbušné, a mají negativní vliv na biologické procesy při čištění odpadní vody.

Do stokové sítě nesmí vniknout:
- látky radioaktivní, látky ropné
- látky infekční a karcinogenní
- látky omamné a hořlavé
- jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy
- biologicky nerozložitelné tenzidy
- organická rozpouštědla, chemikálie a další nebezpečné látky
  • staré barvy, ředidla, lepidla
  • kyseliny, hydroxidy, detergenty
  • mazadla, oleje
  • zbytky čisticích prostředků
  • domácí a zahradní chemie
  • obsah baterií, ropné látky
  • a další chemické látky (patří do stabilních sběrových míst v jednotlivých městech)
- průmyslová a statková hnojiva, zeminy
- silážní šťávy
- látky působící změnu barvy vody
- neutralizační kaly
- hygienické potřeby (patří do kontejnerů na směsný odpad)
- léky (patří do stabilních sběrových míst nebo zpět do lékárny)
- biologický odpad (patří do kontejnerů na směsný odpad)
  • odpady z kuchyňských drtičů,
  • zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin
  • tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje z domácností) - patří do sběrných vozů