Fakturace

Platba za vodné a stočné se uskutečňuje formou faktury, která musí být uhrazena v uvedené lhůtě splatnosti - 17 dní od data vystavení faktury. 
Chcete-li prospět životnímu prostředí, nechte si zasílat faktury za vodné a stočné elektronicky ve formátu PDF. Pokud budete chtít této moderní a praktické možnosti využít, kontaktujte nás e-mailem na g-m%Cfe-WkAkb-~fT-M, prostřednictvím zákaznické linky nebo osobně v našich zákaznických centrech.

Před příchodem do našeho zákaznického centra je nutné si předem rezervovat den a hodinu v našem rezervačním systému, nebo prostřednictvím zákaznické linky: 705 696 696.

Faktury obsahují:
• Základní platbu, která je za odebrané a odvedené množství vody,
• Zahrnuté zálohy, které odběratel uhradil v průběhu fakturovaného období,
• Výslednou částku k úhradě, případně částku, kterou odběratel obdrží zpět, pokud byly zálohy vyšší než základní platba.
Přeplatky do výše 100 Kč převádíme na další zálohy a částky od 101 Kč vracíme automaticky způsobem, jaký byl sjednán ve smlouvě. To znamená na účet uvedený ve smlouvě nebo složenkou na adresu pro doručování uvedenou ve smlouvě.
Informace na faktuře však mohou být i složitější, pokud v průběhu fakturovaného období došlo např. ještě k výměně vodoměru, změně ceny, změně kategorie apod.
Faktury a 1. upomínky v podobě kopie faktury jsou zasílány obyčejnou poštovní zásilkou na adresu pro doručování uvedenou ve smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Všechny faktury se zasílají zásadně na adresu odběratele (zákazníka, plátce, povinné osoby) uvedené ve smlouvě nebo v jiné dohodě, případně v rozhodnutí státního orgánu. 2. upomínky jsou zasílány doporučenou poštovní zásilkou.
Fakturovanou částku hradí odběratel nebo jím smluvně určený plátce. Případný proces rozúčtování vodného a stočného jednotlivým uživatelům vody na nemovitosti (nájemníkům apod.) přísluší výhradně odběrateli (vlastníkovi či správci nemovitosti), nikoliv společnosti Vodárna Zlín a.s.
Způsob určení množství odebírané vody, není-li osazen vodoměr (např. pro výpočet stočného u nemovitostí kde je využívána voda ze studny jako zdroj vody v objektu a z tohoto zdroje jsou produkovány odpadní vody), stanoví prováděcí  Vyhláška č. 428/2001 Sb. k zákonu  č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, a  to zejména v příloze č. 12 citované prováděcí vyhlášky - Směrná čísla roční spotřeby vody.

Dlužit za vodné a stočné se nevyplácí
S platností od 1. 9. 2017 došlo ke zpoplatnění zasílaných upomínek za neuhrazené pohledávky. Důvodem jsou stále rostoucí náklady na činnosti spojené s vymáháním dlužných částek, a to zejména poštovné, které se pak promítají v ceně vodného a stočného a řádně platící zákazníci tak doplácejí na zákazníky se špatnou platební morálkou. Každý odběratel obdrží při neuhrazení faktury upozornění ve formě 1. upomínky. V případě, že nedojde k úhradě ani po tomto upozornění, zasílá společnost 2. upomínku, a to doporučenou poštovní zásilkou. Teprve zasláním 2. upomínky dojde k vyúčtování celkových nákladů spojených s vymáháním pohledávky ve výši 100 Kč.
Předejděte případnému přerušení dodávky vody. K tomu může dojít na základě ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., § 9, odstavec 6 písm. g) - v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dní. Přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod z výše uvedeného důvodu je provozovatel povinen oznámit odběrateli alespoň 3 dny předem.

Nájemníky bytových domů upozorňujeme, že pokud v nemovitosti, ve které bydlí, je z důvodu neplacení vodného a stočného přerušená dodávka vody, je odpovědnost za obnovení dodávek vody pouze na vlastníkovi nemovitosti (odběrateli), který je smluvním partnerem společnosti Vodárna Zlín a.s.