Ověření správnosti měření vodoměru

Ověření správnosti měření vodoměru
• Zkontrolujte svou fakturu, jestli byl stav odečten nebo se jedná o výpočet na konci roku z důvodu změny ceny
• Zkontrolujte konečný stav vodoměru uvedený na faktuře s konečným stavem vodoměru, kterým měříme spotřebu pro Vaši nemovitost (pro fakturaci používáme pouze celé m3)

Jestliže stav na vodoměru neodpovídá údaji na faktuře s připočtením přiměřeného množství za dobu uplynulou od odečtu, může jít o chybný odečet, nebo samoodečet.

Jaký zvolit postup, existuje-li důvodné podezření, že fakturační vodoměr měří špatně?
V tomto případě je odběratel (vlastník nemovitosti či správce domu) oprávněn požádat dle zákona č. 274/2001 Sb. o přezkoušení vodoměru provozovatele. Přezkoušení je dodavatel povinen zabezpečit nejpozději do 30 dnů tak, že se provede zkouška vodoměru dle platné technické normy.

Zjistí-li se při zkoušce vodoměru vyžádané odběratelem, že:
a) Vodoměr je vadný, nebo že jeho údaje se odchylují od skutečnosti více, než připouští platná technická norma, uhradí ten, jemuž byla odchylka ku prospěchu, druhé smluvní straně finanční rozdíl, a to od data posledního odečtu, neovlivněného poruchou vodoměru. Náklady na přezkoušení a výměnu vodoměru hradí dodavatel vody
b) Údaje vodoměru se neodchylují od skutečné hodnoty více, než připouští platná technická norma, hradí náklady na přezkoušení odběratel

Žádost o přezkoušení vodoměru ale nezbavuje odběratele vody povinnosti zaplatit ve stanovené lhůtě vyúčtovanou úplatu za vodu dodanou dle fakturačního vodoměru. Po skončení řízení dle bodu a) vyrovná dodavatel případný přeplatek jako vydání bezdůvodného obohacení odběrateli vody.

Správnost měření vodoměru lze ověřit jednoduchým testem:
Uzavřete všechny spotřebiče vody a podívejte se na vodoměr. Pokud se vodoměr otáčí, jde o únik. Méně častou variantou je napojení „jiného odběratele“ na Váš vnitřní rozvod vody. Jestliže vodoměr při testu stojí, může být zvýšená fakturace způsobena krátkodobým zvýšením spotřeby (protékající záchod aj.).

Případné nesrovnalosti, připomínky, či reklamace vám pomohou vyřešit operátoři na naší zákaznické lince 705 696 696 nebo se prosím osobně obraťte na kterékoliv zákaznické centrum společnosti.