Vyjádření

Vyjádření
Žádosti o vyjádření je možné podávat pouze vyplněním jednoho z následujících formulářů. 

Upozorňujeme žadatele, že po odeslání všech typů žádostí bude na jím zadanou e-mailovou adresu zaslán notifikační e-mail. Teprve po potvrzení notifikačního e-mailu bude žádost doručena ke zpracování technickým pracovníkům!

ŽÁDOSTI O PODKLADY

Žádost o informace o existenci sítí
Zpracovává je automatický systém (robot) a mají pouze informativní charakter o skutečnostech, zda se v zadaném území nachází či nenachází zařízení v provozování naší společnosti, či jeho ochranná pásma. Tuto informaci nelze použít pro stavební či jiné řízení.
Žádost o poskytnutí dat DGN
Žadateli bude zaslán výřez situace vodovodní či kanalizační sítě v zadaném území - soubor ve formátu DGN. Data nelze použít jako vyjádření pro stavební či jiné řízení.
Žádost o poskytnutí dat PDF
Žadateli bude zaslán výřez situace vodovodní či kanalizační sítě v zadaném území - soubor ve formátu PDF. Soubor nelze použít jako vyjádření pro stavební či jiné řízení.

 
ŽÁDOSTI O VYJÁDŘENÍ

Žádost o vyjádření ke stavbám s připojením na vodovod a kanalizaci
Stavby objektů s novým připojením na vodovod či kanalizaci, výstavba nových vodohospodářských sítí (vodovodů a kanalizací) a jejich rekonstrukce, samostatné vodovodní či kanalizační přípojky, jejich rekonstrukce nebo jejich rušení (demolice).
Žádost o vyjádření ke stavbám bez připojení na vodovod a kanalizaci
Stavby objektů na pozemcích s již existujícími přípojkami, do nichž nebude zasahováno, objekty v lokalitách, kde se nenachází veřejný vodovod a kanalizace, komunikace, liniové stavby - kabely, plynovody, VO, ostatní drobné stavby - přístavby, rekonstrukce, oplocení, studny apod.
Žádost o vyjádření ke studiím a územně plánovací dokumentaci
Vyjádření ke studiím a územně plánovací dokumentaci.
Žádost o prodloužení platnosti stávajícího vyjádření
Prodloužení platnosti stanoviska, v případě, že nedošlo ke změně dokumentace. V případě změny zamýšleného stavebního záměru je nutné řešit podáním nové žádosti, včetně příslušné dokumentace. 

Minimální rozsah přikládané projektové dokumentace (dále jen PD):

Nové vodohospodářské sítě
• kompletní PD dle vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění

Stavby RD, včetně přípojek 

Minimální rozsah projektové dokumentace nové vodovodní přípojky
Minimální rozsah projektové dokumentace nové kanalizační přípojky
• Množství, způsob likvidace a odvádění srážkových vod ze střech a zpevněných ploch v souladu s vyhl. 269/2009 Sb. (technická zpráva s výpočty, výkresová dokumentace retenční nádrže apod.

Ostatní stavby
•    významné stavby - kompletní PD dle vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění
•    méně významné stavby (bez napojení na vodovod či kanalizaci) - koordinační situace, popis (průvodní či technická zpráva), případně řez (např. oplocení, přístavby apod.).