Napojení na vodovodní síť

Základní informace, jak postupovat při napojení na vodovodní síť. Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou, tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu po vodoměr. Vedení vody za vodoměrem je záležitostí vnitřního rozvodu vody.

Napojení na vodovodní síť

 
Základní informace
• Investorem nově budované vodovodní přípojky je vlastník nemovitosti nebo pozemku, které se na veřejný vodovod připojují
• Náklady spojené s opravou a údržbou vodovodní přípojky na veřejném prostranství zajišťuje a hradí provozovatel
• Náklady spojené s rekonstrukcí vodovodní přípojky hradí vlastník přípojky (připojené nemovitosti)
• Vlastníci objektů určených k asanaci na základě rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby jsou povinni zajistit odstranění vodovodní přípojky na svůj náklad, přičemž způsob jejího odstranění musí být dopředu dohodnut s provozovatelem
• Provozovatel je účastníkem správního řízení v řízení o vydání územního souhlasu, stavebního povolení vodovodní přípojky; přitom sleduje, zda byly splněny podmínky, které uplatňoval ve svém vyjádření k předložené projektové dokumentaci. Je-li přípojka kolaudována (tam, kde není nařízena kolaudace po dokončení a kontrole přípojky), je provozovatel povinen osadit vodoměr a uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody z veřejného vodovodu
• Investor domovní části vodovodní přípojky je povinen oznámit provozovateli předpokládané množství vody, které bude odebíráno z veřejného vodovodu
• Umístění vodovodní přípojky a vodoměru navrhne projektant a poté předloží k odsouhlasení provozovateli
• Připojení vodovodní přípojky na veřejný vodovodní řad může provést pouze provozovatel nebo s jeho souhlasem stavební organizace

Jak postupovat při napojení, uzavření smluvních podmínek a realizaci přípojky
1. V případě potřeby získání podkladů pro projektování přípojky může zájemce o novou vodovodní přípojku (dále jen žadatel) nebo jeho zástupce (např. projektant) podat elektronickou žádost o informace k existenci sítí, poskytnutí dat DGN, či PDF - viz stránka „Vyjádření“, případně kontaktuje příslušné pracovníky zákaznického oddělení.
2. Žadatel či jeho zástupce (projektant) vypracuje projektovou dokumentaci na vodovodní přípojku dle minimálního rozsahu dokumentace, kterou následně zašle elektronicky přes vyjadřovací portál k vyjádření - viz stránka „Vyjádření“.
3. Žadatel si na příslušném stavebním úřadě vyřídí patřičné povolení (územní souhlas, stavební povolení, ohlášení stavby apod. - může se lišit dle místních zvyklostí).
4. Žadatel (tj. vlastník nemovitosti, nebo pozemku) na základě předloženého povolení vyplní a osobně podpisem stvrdí „Žádost o zřízení vodovodní přípojky“(2x), k této žádosti rovněž vyplní a doloží „Čestné prohlášení stavebníka (objednatele) pro účely stanovení sazby a režimu DPH“ a doloží všechny náležitosti dle žádosti (povolení, projektové dokumentace, snímek pozemkové mapy, doklad o vlastnictví – výpis z KN starý max. 3 měsíce). Formuláře ke stažení najdete zde.
5. Žadatel v případě potřeby kontaktuje zákaznické oddělení a přes rezervační systém si domluví osobní schůzku na technickém oddělení, kde bude přípojka zaevidována, a o půl hodiny později rovněž na obchodním oddělení, kde s ním bude uzavřena „Smlouva o dodávce vody“. Smlouva vstoupí v platnost v den podpisu ze strany VZ a.s., a bude zaslána odběrateli poštou. Smlouvu lze uzavřít pouze s vlastníkem pozemku či připojované nemovitosti.
6. Následně bude žadateli předán kontakt na pracovníka provozu, odpovědného za realizaci přípojek, kterého bude žadatel kontaktovat a osobně si s ním dohodne termín a podmínky vlastní realizace vodovodní přípojky.

Minimální rozsah projektové dokumentace nové vodovodní přípojky.