Rozsah PD nové vodovodní přípojky

Minimální rozsah projektové dokumentace nové vodovodní přípojky

Vodovodní přípojka
Jako vodovodní přípojka je brán úsek od napojení na hlavní vodovodní řad po vodoměr. Tato vzdálenost nesmí být větší než 50m. V případě, že je tato vzdálenost větší, je nutno vybudovat vodoměrnou šachtu. Vedení vody za vodoměrem je záležitostí vnitřního rozvodu vody. (viz ČSN 755411-Vodovodní přípojky, z.č. 274/2001 Sb. v platném znění)

1. Technická zpráva

• Údaje o investorovi akce
• Informace o parcele (výpis z KN)
• Popis vodovodní přípojky, tj. materiál, délka, průměr
• Popis řadu, na který se vodovodní přípojka bude napojovat
• Popis vlastního napojení na hlavní vodovodní řad
• Požadované množství vody, Qmax
• Tlakové poměry

2. Situace (v případě RD rovněž koordinační situace)
• Zákres vedení vodovodní přípojky
• Popis vodovodní přípojky, tj. materiál, délka, průměr
• Popis řadu, na který se vodovodní přípojka bude napojovat
• Vyznačit umístění vodoměru

3. Podélný profil

4. Kladečský plán
• Popis tvarovek a armatur včetně vodoměrné sestavy

5. Výkres uložení potrubí

6. Výkres vodoměrné šachty s vodoměrnou sestavou
• V případě umístění vodoměru do šachty

7. Souhlas majitele vodovodní sítě s napojením vod. přípojky (do žádosti o přípojku)
• Ve specifických případech - dle pokynů pracovníků Vodárny Zlín a.s.

Bez předložení všech výše uvedených příloh dokumentace k vodovodní přípojce nebude přistoupeno k samotnému procesu vyjadřování.