Rozsah PD nové kanalizační přípojky

Minimální rozsah projektové dokumentace nové kanalizační přípojky

Kanalizační přípojka
je samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku (zpravidla toto vyústění tvoří domovní kontrolní a revizní šachta) k zaústění do stokové sítě. (viz. ČSN EN 756101, z.č. 274/2001 Sb v platném znění).

1. Technická zpráva
• Údaje o investorovi akce
• Informace o parcele (výpis z KN)
• Popis přípojky, tj. materiál, délka, průměr a sklon
• Popis řadu, na který se přípojka bude napojovat
• Popis vlastního napojení na kanalizační potrubí
• Výpočet množství vypouštěných odpadních vod
• Množství a způsob likvidace dešťových vod

2. Situace (v případě RD rovněž koordinační situace)
• Zákres vedení přípojky
• Popis přípojky, tj. materiál, délka, průměr a sklon
• Popis řadu, na který se přípojka bude napojovat
• Zákres revizních šachet

3. Podélný profil
• Popis přípojky, tj. materiál, délka, průměr a sklon
• Vyznačit křížení s ostatními podzemními sítěmi

4.   Výkres revizní šachty

5. Výkres uložení potrubí

6. Výkresy retenční nádrže, vsaku (pokud jsou)

7. Souhlas majitele stokové sítě s napojením kanalizační přípojky (do žádosti o přípojku)
• Ve specifických případech - dle pokynů pracovníků Vodárny Zlín a.s.

Bez předložení všech výše uvedených příloh dokumentace ke kanalizační přípojce nebude přistoupeno k samotnému procesu vyjadřování.