Měření spotřeby vody

Množství dodané vody měří provozovatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem v souladu se zákonem  č. 505/1990 Sb. o metrologii, v platném znění.

Způsob určení množství odebírané vody, není-li osazen vodoměr, stanoví prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb., k zákonu č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, a to zejména v příloze č. 12 citované prováděcí vyhlášky - Směrná čísla roční spotřeby vody.

Měření spotřeby vody

Vodoměry
Vodoměr, instalovaný ve Vaší nemovitosti, buď přímo ve stavbě nebo na pozemku ve vodoměrné šachtě, je nutné pravidelně kontrolovat, zda nedošlo k poškození plomby prokazující úřední ověření vodoměru a montážní plomby na jeho šroubení. 
Velmi důležité je také zapisovat si stav vodoměru, měsíčně nebo čtvrtletně. Díky tomu si odběratel může nejen kontrolovat správnost údajů na faktuře, ale hlavně tak lze odhalit potencionální únik vody. K vážnému poškození může dojít také vlivem extrémních teplot - jak mrazivých, tak i vysokých, proto je důležité nepodcenit vhodnou ochranu vodoměru. 
Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem nebo přímým zásahem odběratele vedoucím k poškození vodoměru, v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., hradí újmu a náklady spojené s výměnou vodoměru odběratel - vlastník připojené nemovitosti.

Nahlášení stavu vodoměru
Odběratelé mají také možnost provést samoodečet fakturačního vodoměru a nahlásit jej spolu s přesnou adresou, a to do 15. ledna nového roku na zákaznickou linku 705 696 696 nebo zaslat e-mailem na: zc@vodarnazlin.cz.

POZOR: Tento samoodečet vodoměru se týká pouze fakturačních vodoměrů (např. rodinných domků, které od společnosti Vodárna Zlín a.s. dostávají fakturu a netýká se například bytů v panelových domech, které mají pouze podružný vodoměr a dostávají vyúčtování od bytového družstva).