Napojení na kanalizační síť

Základní informace, jak postupovat při napojení na kanalizační síť. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. 

Napojení na kanalizační síť

Základní informace:
• Investorem nově budované kanalizační přípojky je vlastník nemovitosti nebo pozemku, které se na veřejnou kanalizaci připojují
• Náklady spojené s opravou a údržbou kanalizační přípojky na veřejném prostranství, zajišťuje a hradí provozovatel
• Náklady spojené s rekonstrukcí kanalizační přípojky hradí vlastník přípojky (připojené nemovitosti)
• Vlastníci objektů určených k asanaci na základě rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby jsou povinni zajistit odstranění kanalizační přípojky na svůj náklad, přičemž způsob jejího odstranění musí být dopředu dohodnut s provozovatelem
• Provozovatel je účastníkem správního řízení v řízení o vydání územního souhlasu-stavebního povolení kanalizační přípojky; přitom sleduje, zda byly splněny podmínky, které uplatňoval ve svém vyjádření k předložené projektové dokumentaci. Je-li přípojka kolaudována (tam, kde není nařízena kolaudace po dokončení a kontrole přípojky), je provozovatel povinen uzavřít s vlastníkem připojené nemovitosti smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod. Případné umístění kontrolní (měrné) šachty na domovní části kanalizační přípojky určí provozovatel
• Připojení kanalizační přípojky na stoku veřejné kanalizace může provést pouze provozovatel nebo s jeho souhlasem stavební organizace
 
Jak postupovat při napojení, uzavření smluvní podmínek a realizaci přípojky
1. V případě potřeby získání podkladů pro projektování přípojky může zájemce o novou kanalizační přípojku (dále jen žadatel) nebo jeho zástupce (např. projektant) podat elektronickou žádost o informace k existenci sítí, poskytnutí dat DGN, či PDF - viz stránka „Vyjádření“, případně kontaktuje příslušné pracovníky zákaznického oddělení.
2. Žadatel či jeho zástupce (projektant) vypracuje projektovou dokumentaci na kanalizační přípojku dle minimálního rozsahu dokumentace, kterou následně zašle elektronicky přes vyjadřovací portál k vyjádření - viz stránka „Vyjádření“.
3. Žadatel si na příslušném stavebním úřadě vyřídí patřičné povolení (územní souhlas, stavební povolení, ohlášení stavby apod. – může se lišit dle místních zvyklostí).
4. Žadatel (tj. vlastník nemovitosti, nebo pozemku) na základě vydaného povolení vyplní „Žádost o zřízení kanalizační přípojky“(2x) k této žádosti rovněž vyplní a doloží „Čestné prohlášení stavebníka (objednatele) pro účely stanovení sazby a režimu DPH“ a doloží všechny náležitosti dle žádosti (povolení, projektové dokumentace, snímek pozemkové mapy, doklad o vlastnictví – výpis z KN starý max. 3 měsíce). Formuláře ke stažení najdete zde
5. Žadatel v případě potřeby kontaktuje zákaznické oddělení a přes rezervační systém si domluví osobní schůzku na technickém oddělení, kde bude přípojka zaevidována, a o půl hodiny později rovněž na obchodním oddělení, kde s ním bude uzavřena „Smlouva o odvádění odpadních vod“. Smlouva vstoupí v platnost v den podpisu ze strany VZ a.s., a bude zaslána odběrateli poštou. Smlouvu lze uzavřít pouze s vlastníkem pozemku či připojované nemovitosti.
6. Následně bude žadateli předán kontakt na pracovníka provozu, odpovědného za realizaci přípojek, kterého bude žadatel kontaktovat a osobně si s ním dohodne termín a podmínky vlastní realizace kanalizační přípojky (odbočení).

Minimální rozsah projektové dokumentace nové kanalizační přípojky.