Odpadní voda

Je voda, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností. Jedná se buď o komunální odpadní vodu, která vzniká každodenní lidskou činností a pochází z domácností, škol, úřadů, od živnostníků a podobně, či o průmyslovou odpadní vodu, která vzniká v průmyslových podnicích a výrobních závodech. Odpadní voda musí být před vypuštěním zpět do řeky vyčištěna. Na území měst a obcí jsou vybudovány kanalizační systémy, odkud je odpadní voda odváděna systémem stok a kanalizace pro veřejnou potřebu k místní čistírně odpadních vod, kde se vody čistí a následně je vyčištěná voda vypouštěna zpět do řeky.

Odpadní voda

Kvalita odpadní vody na Zlínsku.