Odběratelská smlouva

Smlouva na dodávku vody a odvádění odpadních vod

Smlouva na dodávku pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu (dále jen vodovod) a na odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu (dále jen kanalizace) je základním dokumentem upravujícím vztah mezi zákazníkem a naší společností. Smlouva se řídí mnoha právními předpisy. V rámci smlouvy je zaručena zákonem stanovená Ochrana osobních údajů (GDPR), a to jak při jejich získávání, tak i při následném zpracování. Povinné náležitosti smlouvy definuje zákon č. 274/2001 Sb.
Uzavírání smlouvy na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod má některé zákonem stanovené odlišnosti od smluv s dodavateli jiných služeb (například smlouva musí být povinně písemná, odběratelem může být jen osoba vyhovující definici zákona aj.), které platí i pro dodatky a změny nebo způsoby podepisování smlouvy. S tím souvisí také pravidla pro platnost a účinnost smlouvy, či ukončení smlouvy. Doklady potřebné k uzavření smlouvy se liší podle toho, jestli jde o smlouvu s fyzickou, nebo právnickou osobou.

Doklady, potřebné k uzavření smlouvy:
• Doklad totožnosti (u cizinců případně i povolení k pobytu)
• Doklad o vlastnictví nemovitosti připojené na vodovod nebo kanalizaci (list vlastnictví), popřípadě vyrozumění o provedeném vkladu)
• Doklady o podnikání (živnostenský list, kopie výpisu z obchodního rejstříku, osvědčení plátce DPH)
• Podklady o změně důležitých  smluvních podmínek a údajů (např. úmrtní list)
• Vyplněný formulář Změna odběratele - obyvatelstvo, Změna odběratele - právnické osoby, OSVČ
• V případě zastupování - platná písemná plná moc podepsaná odběratelem
• V případě spoluvlastnictví - písemná plná moc nadpoloviční většiny spoluvlastníků, pokud není jejich podpis přímo ve smlouvě. Plná moc se nevyžaduje u manželů, kde nemovitost je ve společném jmění manželů

Je vhodné připravit si také další údaje:
• číslo účtu v bance
• telefonní kontakt
• e-mailovou adresu
• spojovací číslo SIPO